Indemnizație creștere copil în 2023: ghid informativ

7 Martie 2023

de Ana Stefanel

Atunci când afli că ești însărcinată, te pregătești pentru o perioadă plină de schimbări. Așa cum corpul tău se va modifica pentru a face loc omulețului ce îți va lumina viața, tot așa și contextul va fi diferit. Va trebui să iei în calcul schimbări în locuință, pe plan personal, dar și adaptări la nivel profesional. Documentează-te cu privire la toate detaliile legate de concediul de maternitate și de indemnizație creștere copil 2023. În acest mod vei fi pregătită pentru tot ceea ce va urma, inclusiv din punct de vedere financiar.

Cadrul legal pentru concediul de creștere copil în 2023

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului 2023 poate să fie oricare dintre părinți, un părinte adoptiv sau un tutore legal. Unul dintre aceștia trebuie să depună un dosar complet pentru aprobare. În conformitate cu cadrul legal în vigoare, poate beneficia de indemnizație o persoană care, în ultimele 24 de luni înainte de nașterea copilului, a realizat timp de 12 luni consecutiv venituri impozitate. A doua condiție este ca părintele respectiv să fie în concediu pentru creșterea copilului.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior, poți să primești indemnizație în următoarele situații:

 • dacă ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate;
 • dacă ai primit indemnizație de șomaj;
 • dacă ai beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului până la 2 sau 3 ani;
 • dacă ai avut pensie de invaliditate;
 • dacă ai participat benevol la cursuri de formare sau perfecționare profesională (pentru care ai primit concediu fără plată);
 • dacă ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
 • dacă ai avut perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • dacă ești înscris/ă la o universitate la zi, program postuniversitar sau liceal;
 • dacă au trecut maxim 60 de zile de la absolvirea cursurilor la zi ale unei universități.

Indemnizație creștere copil 2023

Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă un sprijin real pentru tânăra familie. Cheltuielile cresc semnificativ în momentul venirii pe lume a unui bebeluș. Tocmai din acest motiv, este esențial să te preocupe din timp îndeplinirea condițiilor pentru a deveni beneficiar. 

Calcul indemnizație creștere copil 2023

Indemnizația pentru creșterea copilului în 2023 se calculează ca procent (85%) din media veniturilor nete obținute în ultimii doi ani (înainte de nașterea copilului). Valoarea indemnizației nu poate să fie mai mică de 1250/lună și nu poate depăși 8500 lei/lună.

Prin urmare, dacă media veniturilor nete în ultimele 12 luni a fost, să spunem, de 6000 lei/lună, indemnizația va fi de 5100 lei/lună.

Acte indemnizație creștere copil

Dosarul pentru indemnizație creștere copil 2023 trebuie să conțină următoarele documente:

 • cerere tip pentru indemnizație creștere copil;
 • actul de identitate al părintelui care este în concediu pentru creșterea copilului (copie și original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte (copie și original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
 • unde este cazul – hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • livretul de familie (copie);
 • certificat de căsătorie (copie şi original); 
 • adeverinţă eliberată de angajator  din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului, nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă, dacă este cazul), prima şi ultima zi de concediu de maternitate, data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creştere a copilului;
 • declaraţie pe proprie răspundere (în cazul în care dreptul se solicită de către tată) din care să rezulte dacă mama a beneficiat sau nu de concedii medicale pentru nou-născut;
 • dosar cu șină;
 • extras de cont bancar pe numele beneficiarului, pentru opţiunea de virare în cont bancar.

Unde se depun actele pentru indemnizație creștere copil?

Actele pentru indemnizația de creștere a copilului se depun la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului aferentă județului de care aparții. Dosarul trebuie depus în maxim 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent care este părintele beneficiar.

Ultima lună de plată indemnizație creștere copil

Indemnizație creștere copil 2023 se acordă pentru o perioadă de maxim 2 ani de la naștere. În cazul copiilor care suferă de un handicap, indemnizația se va plăti timp de 3 ani.

Acte necesare prelungire concediu creștere copil până în 3 ani

Pentru prelungirea concediului de creștere a copilului de la 2 la 3 ani (copil cu handicap) și pentru a primi indemnizație trebuie să depui un dosar cu următoarele acte:

 • cerere tip;
 • certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/și al persoanei îndreptățite – copie și original;
 • actele de identitate ale părinților – copie și original;
 • certificatul de naștere al copilului – copie și original;
 • copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;
 • copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;

Părintele care nu este beneficiar al concediului trebuie să adauge la dosar:

 • declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului – dacă este cazul;
 • dacă este salariat: adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului. (cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația se reduc cu o lună);
 • dosar cu șină;
 • dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
 • declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

Indemnizația de creștere a copilului se plătește pe luna în curs?

Plata indemnizației de creștere a copilului se plătește în luna curentă pentru luna anterioară. 

Când se virează indemnizația creștere copil?

Dacă beneficiarul nu are dreptul la concediu postnatal, indemnizația se plătește imediat după naștere. În caz contrar, suma va fi primită după terminarea concediului postnatal – condiția fiind ca dosarul să fie depus în termenul stabilit de maxim 60 de zile. Chiar dacă beneficiarul își intră în drepturi după naștere, banii vor intra în cont după minim 30 de zile de la depunerea actelor. Plata indemnizației în acest caz se face retroactiv, la o zi după încetarea legală a concediului de maternitate – numai dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data respectivă. 

Beneficiez de indemnizație creștere copil dacă am lucrat în străinătate?

În cazul în care veniturile au fost realizate în străinătate, statul român nu va acorda indemnizație creștere copil 2023. În schimb, dacă persoana care depune dosarul realizează în România venituri provenite de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ale Confederaţiei Elveţiane, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, se acordă indemnizația.

Concediul de risc maternal afectează indemnizația?

Dreptul la concediu de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003. Astfel, concediul presupune încasarea unui procent de 75% din salariul inițial. Prin urmare, indemnizația de creștere a copilului va fi calculată ca 85% din venitul obținut după această scădere. 

Stimulent de inserție 2023

Stimuletul de inserție reprezintă o sumă acordată persoanelor care se întorc în câmpul muncii înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului. Conform Deciziei 742/2012, pentru obținerea acestui beneficiu se depun următoarele documente:

 • dovada eliberată de angajator că realizează/urmează să realizeze venituri supuse impozitului pe venit;
 • copia actului de identitate al solicitantului;
 • copia certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie;
 • copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
 • dovada eliberată de angajator din care să rezulte faptul că solicitantul realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;
 • declaraţie olografă a persoanei îndreptăţite care beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă că se angajează să comunice în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice modificare de natură să conducă la suspendarea/încetarea dreptului;
 • dovada de confirmare a plăţii obligaţiilor legale faţă de bugetul de stat pentru anul anterior, pentru bunurile deţinute, şi, după caz,
 • adeverinţă care să ateste ultima zi a concediului de maternitate acordat în condiţiile legii, eliberată de medicul de familie;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
 • decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
 • actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap/certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
 • adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare.

Cuantumul stimulentului de inserție este fix: 650 lei/lună până la vârsta de 3 ani și 650 lei/lună până la vârsta de 4 ani în cazul în care copilul suferă de un handicap.

Surse: ec.europa.eu, lege5.ro

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close